Inledning     
Fysiken 
     
fenomenologi
e-p spridning
fotoproduktion/
inelastisk spridning
protonens struktur
  
Forskningen    
H1 i Lund      
     

 

Fysiken - fenomenologi
 
Fysik genom att kasta tärning. Läs mer om "MonteCarlo"  simulering.
Inom Lund-gruppen har Monte Carlo-programmet RAPGAP utvecklats. Programmet är uppbyggt för att kunna simulera olika processer som förekommer i elektron-protonspridning. Programmet uppdateras kontinuerligt genom att nya teoretiska ansatser byggs in. Just nu försöker vi implementera teorin för den partondynamik som förväntas spela en viktig roll i en situation där de växelverkande partonerna bär på en ytterst liten del av protonens rörelsemängd (sk. BFKL dynamik). Två exempel på processer, som Lund-gruppen har studerat och som kan genereras med RAPGAP är diffraktiv spridning och jet-produktion. I diffraktiva processer sprides elektronen mot ett ofärgat objekt (pomeronen) inuti protonen. Olika antaganden om sannolikheten att spridningen sker mot en pomeron kan jämföras med experimentellt mätbara fördelningar för att se vilken model som ger bäst överensstämmelse. På samma sätt kan olika modeller för partontätheten i pomeronen testas mot experimentellt tillgängliga fördelningar. RAPGAP-generatorn har genom sådana studier bidragit till en fördjupad förståelse för den underliggande processen i diffraktiv spridning samt för pomeronens partonsammansättning. Jetproduktion i djupt inelastisk spridning har antagits ske i direkt växelverkan mellan den virtuella utbytesfotonen och protonens beståndsdelar. Jämförelser mellan RAPGAP-generatorns förutsägelser och nya resultat från H1-experimentet antyder att processer där fotonen växelverkar via dess partoninnehåll kan spela en roll i jetproduktionen. I sådana processer spricker fotonen upp i ett kvark-antikvarpar där endera av kvarken eller antikvarken växelverkar genom gluonutbyte med någon av protonens partoner. 

nnästa sida "e-p spridning"