Inledning      
Fysiken      
Forskningen     
H1 i Lund           
partikel-skurar
jetfysik
azimutala.asymmetrier 
protonens gluoninnehåll
diffraktiv spridning
detektorutveckling
personal
                                     

 

 H1 i Lund  - detektorutveckling

Märkning av muoner 

Lund-gruppen har i samarbete med engleska grupper utvecklat elektronik som ur informationen från muonspektrometerns driftkammare skall välja ut och märka partikelspår (muonkandidater) som pekar mot kollisionspunkten för elektronerna och protonerna. Därvid måste hänsyn tas till multippelspridning i allt material före muonspektrometern som partiklarna måste penetrera. Dessutom måste spåren korreleras med en bestämd kollision, vilket gör att tidsupplösningen måste vara bättre än 96 nanosekunder som är tiden mellan ep-kollisionerna. De partiklar som registreras i muondetektorerna har inte alla sitt ursprung i elektron-protonkollisioner. De allra flesta härör från växelverkan mellan protonstrålen och restgasen i strålröret eller strålröret själv, men även synkrotronstrålning från elektronstrålen ger upphov till signaler i muondetektorerna. 
 


nästa sida "strålningsmonitorn