Lund University                Department of Physics
Research         Staff         Address         Education         Events         Links

The information on this page is available in Swedish only.

Acceleratorer

Ju högre rörelseenergi atomkärnor har då de krockar med varandra, desto mer händer vid kollisionen. Chansen är då större att ett kvark-gluonplasma bildas. För att atomkärnorna ska få så hög rörelseenergi som möjligt bygger man stora acceleratorer. I dem slungas atomkärnorna iväg med nästan lika stor hastighet som ljuset. Den här sortens acceleratorer för atomkärnor finns på flera håll i världen. De största just nu ligger vid CERN, på gränsen mellan Schweiz och Frankrike, och utanför New York; Brookhaven National Laboratory.

På båda ställena har man arrangerat experimenten kring orörliga mål, det vill säga den ena kärnan som ska kollidera är i vila i laboratoriet, och den andra skickas mot den första. Men både vid CERN och utanför New York håller man på att bygga nya, större acceleratorer. De maskinerna - Relativistic Heavy Ion Collider, RHIC, och Large Hadron Collider, LHC - kallas "colliders" just därför att de riktar två strålar mot varandra och låter dessa kollidera. Med den tekniken kommer man åt hela den tillgängliga energin.Kartan visar området kring Genève och LHC. Atomkärnorna i LHC, som har en omkrets på 27 km, kommer att passera gränsen mellan Schweiz och Frankrike tjugotusen gånger i sekunden!

Översatt till svenska av Lisa Kirsebom från ett manuskript av Evert Stenlund. Bearbetat av Pål Nilsson.


    Last Updated: