Lund University                Department of Physics
Research         Staff         Address         Education         Events         Links

The information on this page is available in Swedish only.

Vilka partiklar kan vi se?Med olika sorters detektorer undersöker vi vilka partiklar som bildas i kollisioner mellan två atomkärnor. De flesta av partiklarna tillhör gruppen hadroner, vilka är partiklar som växelverkar genom den starka kraften. Förutom hadronerna (bland annat protoner och neutroner) känner man till två grupper av partiklar, leptoner (elektroner, myoner och tauoner), som inte påverkas av den starka kraften och kraftförmedlare (fotoner och gluoner), som är ansvariga för krafterna mellan andra partiklar.
Meson
En stor del av partiklarna är mycket instabila och bryts ned innan de hinner träffa detektorerna. De som detektorerna spårar är alltså de mer stabila; protonerna, bestående av tre kvarkar, och pionerna och kaonerna, som innehåller en kvark och en antikvark. Partiklar som består av tre kvarkar kallas för baryoner, medan de partiklar som är uppbyggda av två kvarkar kallas för mesoner.

Partiklar utan elektrisk laddning är svårare att upptäcka. Ibland kan man sätta samman två eller flera partiklar som bildades när en annan bröts sönder, och på så vis återskapa en partikel som den såg ut just efter kollisionen.

Protonerna och pionerna innehåller bara de vanligaste kvarkarna, upp- och nerkvarkarna. Kaonerna består dessutom av särkvarkar. Om antalet bildade särkvarkar efter en kärnkollision är större än vanligt kan det vara ett tecken på att kvark-gluonplasma har bildats.

Översatt till svenska av Lisa Kirsebom från ett manuskript av Evert Stenlund. Bearbetat av Pål Nilsson.


    Last Updated: