Lund University                Department of Physics
Research         Staff         Address         Education         Events         Links

The information on this page is available in Swedish only.

Resultaten

Vid de kollisionsenergier som gäller vid RHIC sker partikelproduktionen normalt till en del i form av s.k. 'jets'. I korthet kan det beskrivas som att vid en kollision mellan två nukleoner kommer en kvark ur vardera nukleonen att kollidera och skickas iväg i diametralt motsatta riktningar. Eftersom kvarkarna inte kan komma loss, materialiseras den tillgängliga energin i form av partiklar (nya kvark-antikvarkpar), som följer de ledande kvarkarnas riktningar. Vi får alltså en tydlig signatur av två partikelskurar (jets) emitterade i motsatta riktningar. Partklarna i en jet har höga energier jämfört med sådana som bildats i mindre våldsamma kollisioner. Egenskaperna hos 'jets' är välkända från kollisioner mellan elementarpartiklar vid hög energi, t.ex. proton-proton kollisioner.

När två kärnor kolliderar sker ett stort antal nukleon-nukleon kollisioner. Vid RHIC energier kommer en del av dessa att ge upphov till 'jets' (vid CERNs SPS är jetproduktionen försumbar p.g.a. den lägre energin). Två tydliga observationer i RHIC experimenten är:

  • Sannolikheten att producera högenergetiska partiklar från 'jets' är kraftigt reducerad jämfört med förväntningarna från proton-proton kollisioner vid motsvarande kollisionsenergier.
  • Den typiska jet topologin med diametrala jets är kraftigt undertryckt.
Dessa observationer är tydliga och mättekniskt säkra eftersom alla experimenten ser samma effekter. Dessutom ser man effekterna för olika partikelslag, vilka detekteras med helt olika mätmetoder (såväl genom mätning av laddade som oladdade pioner).

De intressanta anomalierna stämmer väl in i bilden för så kallad 'Jet Quenching' vilket sedan länge varit en teoretiskt förutsagd effekt av att materien övergått till ett Kvark Gluon Plasma.

Kraftigt förenklat kan fenomenet beskrivas som så: normalt är materia 'färglös' (se faktaruta) d.v.s. partiklar är utåt sett utan färgladdning. Ett QGP medium har inom sig färgladdning och likaså de spridda kvarkarna som genom kollisionen fått hög energi. En sådan kvark som rör sig i ett QGP är alltså en färgladdad partikel som rör sig i en färgladdad omgivning. Den kommer att växelverka (stark växelverkan) med mediets färgladdade beståndsdelar och därmed bromsas in. Här kan vi göra en analogi med elektromagnetiska fenomen och laddningars rörelse i vardaglig makroskopisk materia (se faktaruta).

<    1    2    3    4    5    >   
Faktarutor         Tillbaka


    Last Updated: