Lund University                Department of Physics
Research         Staff         Address         Education         Events         Links

The information on this page is available in Swedish only.

Fortsättningen

Fram till nu har mätningarna bara kunnat beröra ganska vanligt förekommande fenomen eftersom en ny komplicerad accelerator som RHIC behöver en lång intrimningstid för att nå optimal prestanda. Det betyder att främst effekter förknippade med stark växelverkan har studerats. Dessa är med nödvändighet dominerade av systemets slutfas d.v.s. efter expansion och avkylning på grund av växelverkningar i detta skede. Många av QGP fasens egenskaper är därför utslätade eller i värsta fall bortraderade när man studerar starkt växelverkande partiklar (hadroner).

Därför är partiklar som styrs av svag växelverkan särskilt intressanta, om än sällsynta. Dessa har stor chans att opåverkat passera det avsvalnande stadiet och bär därför ostörd information om QGP-fasen. Först till nästa experimentperiod väntas RHIC nå full intensitet så att dessa rara partiklar kan studeras med tillräcklig noggrannhet. PHENIX experimentet (se faktaruta), med svensk medverkan, är specialinriktat på just dessa mätningar och man har höga förväntningar om ytterligare pusselbitar med väsentlig information under de närmaste åren.Denna presentation var sammanställd av Tungjonsgruppen vid avdelningen för experimentell högenergifysik vid Lunds Universitet. Gruppen deltar i PHENIX experimentet från vilket en del av de nya resultaten härrör.
Kontaktpersoner för vidare frågor:
Hans-Åke Gustafsson
Anders Oskarsson
Evert Stenlund

<    1    2    3    4    5    >   
Faktarutor         Tillbaka


    Last Updated: